Meny Lukk

Miljøfakta: CO2-ekvivalent - GWP - EPD

Co2 ekvivalent

Enhet som brukes i klimagassregnskap

Utslipp av en gitt klimagass målt i CO2-ekvivalenter er et uttrykk for hvor mye CO2 som skal til for å gi tilsvarende oppvarming

GWP

Global Warming Potential

Globalt oppvarmings-potensial.

Et uttrykk for hvor sterk klima-gassen er. GWP for CO2 er per definisjon lik 1. Metan har GWP på 25 og lystgass har 298

EPD

Environmental Product Declaration.

Internasjonal standard for miljødeklarasjoner

EPD oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

 • En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.
 • Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.
 • EPD er utarbeidet for WG Tunnelduk av Sintef Byggforsk– og dekker LCA modulfaser A1-C4
 • Deklarasjonsstandard: CEN Standard EN 15804

Se vår miljødeklarasjon her:

NEPD-100-203-NO_Tunnelduk

 • WG Tunnelduk EPD er utarbeidet for fase A1-C4 (produktfase til og med sluttfase)
 • I vår sammenligning med andre produkter/løsninger for vann & frostsikring, bruker vi GWP verdier (oppgitt i kg c02 ekvivalenter pr. kvadratmeter) for fase A1-A4 (Produktfase til og med transport til montering/installasjon)
 • Sammenligningen viser kun GWP for produktene - ikke materiale /arbeide m.v for innfestning/montering
 • Figuren dokumenterer at WG Tunnelduk er vann & frostsikringsløsningen med det desidert laveste miljø-fotavtrykket i bransjen.
 • I eksempelet sammenligner vi WG Tunnelduk med Full utstøpning mht C02 ekvivalenter
 • Full utstøpning er det alternativet for vann/frostsikring som gir høyest C02-utslipp pr. i dag.
 • Sammenligningen gjøres for areal 100 000m2 -som tilsvarer ett av våre prosjekter levert i Norge.
 • For å illustrere miljøeffekten av å velge WG Tunnelduk  bruker vi utslippstall fra personbiltrafikken i Norge 2019
 • Gjennomsnittlig utslipp personbiler (tall fra april 2019) er 67 g/km
 • Gjennomsnittlig årlig kjørelengde personbiler er satt til 15 000km
 • Differansen i C02-utslipp WG Tunnelduk VS full utstøpning er ca 12 700 000 kg C02 ekvivalenter for 100 000 m2  - i favør WG Tunnelduk
 • 12 700 000 kg C02 ekvivalenter tilsvarer det samlede C02 utslipp fra ca 12 600 personbiler - i 1 år!